กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนิน “โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม” โดยมอบ หมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาโครงการ โดยภายใต้การดำเนินโครงการได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม” เพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม และจะต้องต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) ให้ปฏิบัติให้ถูกต้องและครบถ้วนตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548
ระบบโปรแกรม Smart Form เปิดให้บริการสำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

คู่มือการใช้งานระบบ Smart Form หรือสามารถปรึกษาการใช้งานได้ทาง Line : Add Friend Button: เพิ่มเพื่อน FB: facebook.com/facwaste

ค้นหารหัสกากอุตสาหกรรม
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์


การสัมมนาประชาสัมพันธ์เปิดตัว "โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาด การจัดการกากอุตสาหกรรม" วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม GH 201-202 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
เอกสารประกอบการประชุม 

ชมภาพบรรยากาศงานสัมมนา